کلیدواژه ها: شهادت.شهید چمران

آخرین نوشته شهید چمران لحظاتی قبل از شهادت

رقص مرگ ! « اي حيات ! با تو وداع مي كنم ، با همة مظاهر و جبروتت . اي پاهاي من ! مي دانم كه فداكاريد ، و به فرمان من مشتاقانه به سوي شهادت صاعقه وار به حركت در مي آييد ؛ اما من آرزويي بزرگتر دارم . به قدرت آهنينم محكم باشيد. اين پيكر كوچك ؛ ولي سنگين از… بیشتر »